Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

WAIS-IV - Wechsler Adult Intelligence Scale - IV

Tuote on vain psykologien käyttöön.

WAIS-IV - Wechsler Adult Intelligence Scale - IV
Aiheet Kykyjen arviointi, Neuropsykologia
Julkaisija Pearson: Wechsler, D.
Psykologien Kustannus Oy, Helsinki
Soveltuvuus psykologien käyttöön
Ikäryhmät 16 vuodesta ylöspäin
Suoritusaika 65-115 min.
Tarkoitus nuorten ja aikuisten kognitiivisten kykyjen arvioiminen
Julkaistu 2008 (e), 2012 (s)
Normitus n=657, Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä ja Kuopio 2011-2012

WAIS-IV on nuorten ja aikuisten kognitiivisten kykyjen arviointiin tarkoitettu menetelmä.

Huomaathan, että WAIS-IV:n voi pisteyttää näppärästi ja anonyymisti maksuttoman pisteytyspalvelumme avulla.

Tutustu Pisteytyspalveluun.

Rakenne
WAIS-IV:n neljän indeksin rakenne on samanlainen kuin WISC-IV:ssä. WAIS-IV:n tulos muodostuu neljästä indeksistä: kielellinen ymmärtäminen VCI (Verbal Comprehension Index), visuaalinen päättely PRI (Perceptual Reasoning Index), työmuisti WMI (Working Memory Index) sekä prosessointinopeus PSI (Processing Speed Index). Indekseihin kuuluvien osatestien avulla voidaan määrittää kunkin indeksin arvo. Testin kokonaisälykkyysosamäärän (Full Scale Intelligence Quotient) tulokseen lasketaan mukaan kaikkiin neljään indeksiin kuuluvat osatestit.
WAIS-IV


Osatestit on jaettu perusosatesteihin ja lisäosatesteihin. Perusosatestejä on 10 ja lisäosatestejä viisi. Perusosatestejä käytetään indeksiarvojen ja kokonaisälykkyysosamäärän laskemiseen. Lisäosatestien avulla voidaan saada laajempi kuva tutkittavan kognitiivisista kyvyistä sekä lisätietoa tulkinnan avuksi ja kliinisen päätöksenteon pohjaksi. Lisäosatesteistä voidaan myös laskea joitakin lisäpisteytyksiä sekä tarvittaessa korvata perusosatestejä indeksiarvojen ja kokonaisälykkyysosamäärän laskemisessa. Taulukossa on esitetty perus- ja lisäosatestit sekä niistä käytettävät lyhenteet.


Lyhenne Perusosatestit
KU Kuutiotehtävät
SK Samankaltaisuudet
NS Numerosarjat
MA Matriisipäättely
SV Sanavarasto
LA Laskutehtävät
MT Merkintunnistus
VP Visuaalinen palapeli
YT Yleistietous
MK Merkkikoe

Lyhenne Lisäosatestit
KN Kirjain-numerosarjat
KV Kuviovaaka
YK Yleinen käsityskyky
VE Visuaalinen etsintä
KT Kuvien täydentäminen

Kielellisen ymmärtämisen indeksiin kuuluu kolme perusosatestiä: samankaltaisuudet, sanavarasto ja yleistietous sekä yksi lisäosatesti: yleinen käsityskyky. Visuaalisen päättelyn indeksiin kuuluu kolme perusosatestiä: kuutiotehtävät, matriisipäättely ja visuaalinen palapeli sekä kaksi lisäosatestiä: kuviovaaka ja kuvien täydentäminen. Työmuisti-indeksi sisältää kaksi perusosatestiä: numerosarjat ja laskutehtävät sekä yhden lisäosatestin: kirjain-numerosarjat. Prosessointinopeuden indeksi muodostuu kahdesta perusosatestistä: merkintunnistus ja merkkikoe sekä yhdestä lisäosatestistä: visuaalinen etsintä.
Indeksiarvot ja kokonaisälykkyysosamäärä tulee pääsääntöisesti laskea perusosatestien tulosten avulla. Ajoittain perusosatestin käyttämiselle voi olla jokin este, esimerkiksi virhe esitystavassa, testimateriaali on tutkittavalle entuudestaan tuttu, tutkittavalla on fyysisiä rajoituksia (esimerkiksi jokin aistivamma) tai tutkittavan vastaustapa (tutkittava vastaa kaikkiin osatestin osioihin samalla vastauksella tai vastaamalla ”en tiedä”). Jos perusosatestin käyttämiselle on jokin este, perusosatesti voidaan korvata lisäosatestillä.


Indeksit

Indeksien nimet ovat muuttuneet WAIS-IV:ssä verrattuna WAIS-III:ssa käytettyihin nimiin. Uudet indeksien nimet heijastavat aiempaa tarkemmin indeksiä määrittävien osatestien yhdistelmää ja niiden avulla arvioitavia kognitiivisia kykyjä. Aiempi kielellinen älykkyysosamäärä VIQ korvataan kielellisen ymmärtämisen indeksillä (VCI) ja aiempi suoritusosan älykkyysosamäärä PIQ korvataan visuaalisen päättelyn indeksillä (PRI). Nimityksiä VCI ja PRI tulisi käyttää VIQ:n ja PIQ:n tilalla kliinisessä päätöksenteossa ja muissa tilanteissa, joissa aiemmin on käytetty VIQ:ta ja PIQ:ta. Kunkin indeksin sisällä tapahtuneilla osatestien muutoksilla on pyritty siihen, että indeksit muodostavat sisällöllisesti johdonmukaiset kognitiivisten kykyjen kokonaisuudet. Kielellisen ymmärtämisen indeksi muodostuu osatesteistä, joilla arvioidaan kielellistä päättelyä, ymmärtämistä ja käsitteellistämistä. Visuaalisen päättelyn indeksi muodostuu osatesteistä, joilla arvioidaan ei-kielellistä päättelyä ja havainnon organisoitumista. Työmuisti-indeksiä määrittävillä osatesteillä arvioidaan työmuistia (erityisesti samanaikaista ja sarjallista prosessointia), tarkkaavuutta ja keskittymistä. Prosessointinopeuden indeksi muodostuu osatesteistä, joilla arvioidaan mentaalista ja hienomotorista prosessoinnin nopeutta. Indekseistä käytetään taulukon mukaisia lyhenteitä.

Lyhenne Indeksi
VCI Kielellinen ymmärtäminen (Verbal Comprehension Index)
PRI Visuaalinen päättely (Perceptual Reasoning Index)
VMI Työmuisti (Working Memory Index)
PSI Prosessointinopeus (Processing Speed Index)
FSIQ Kokonaisälykkyysosamäärä (Full Scale IQ)

Edellä kuvattujen indeksien lisäksi WAIS-IV:ssä voidaan tarvittaessa muodostaa valinnainen yleinen kykyindeksi GAI (General Ability Index). GAI lasketaan kielellisen ymmärtämisen ja visuaalisen päättelyn indeksien kuudesta perusosatestistä. Työmuistin ja prosessointinopeuden osatestit jätetään pois GAI:sta. Kokonaisälykkyysosamäärää FSIQ pidetään yleisesti pätevimpänä yleisen kognitiivisen kyvykkyyden arviona. Sekä työmuisti että prosessointinopeus ovat oleellinen osa monipuolista kognitiivista arviointia, jolloin niiden jättäminen pois arviosta kaventaa sen rakenteellista kattavuutta. Jotkin neuropsykologiset vaikeudet voivat kuitenkin heikentää tutkittavan suoritusta FSIQ:hin vaikuttavissa työmuistin ja prosessointinopeuden osatesteissä enemmän kuin kielellisen ymmärtämisen ja visuaalisen päättelyn osatesteissä. Tällöin heikentynyt suoritus työmuistin ja prosessointinopeuden osatesteissä saattaa vaikeuttaa FSIQ:lla arvioidun yleisen kognitiivisen kyvykkyyden ja esimerkiksi muistin välisen tasoeron arviointia. GAI kehitettiin nimenomaan suorituksen heikkouksien ja vahvuuksien tunnistamiseen kognitiivisen kykytason ja muiden kognitiivisten toimintojen vertaamisen avulla. GAI ei kuitenkaan korvaa FSIQ:ta vaan se kuvataan ja tulkitaan FSIQ:n ja muiden indeksien kanssa. Erityisesti työmuisti-indeksin ja prosessointinopeuden tulokset tulisi kuvata ja tulkita, kun vertaillan GAI:n ja FSIQ:n tuloksia. Yleistä kykyindeksiä ja sen käyttämistä sekä tulkintaa on kuvattu käsikirjassa.


WAIS–IV osatestien sisällöt

Osatestien sisältöjen muutokset

WAIS-IV:ään on tehty useita osatestien sekä niiden esittämisen ja pisteyttämisen muutoksia verrattuna WAIS-III:een. Tutkijan on tutustuttava muutoksiin testin standardoidun esitystavan takaamiseksi.

Poistuneet osatestit

WAIS-III:sta on jätetty pois kaksi osatestiä: kuvien järjestäminen ja kokoamistehtävät. Muutoksen tarkoituksena on vähentää motoriikan ja nopeuden vaatimuksia testin tekemisessä. Myös merkkikokeen kopiointi ja merkkien oppiminen on jätetty pois.

Säilytetyt osatestit

WAIS-III:sta on säilytetty kaksitoista osatestiä: kuutiotehtävät, samankaltaisuudet, numerosarjat, matriisipäättely, sanavarasto, laskutehtävät, merkintunnistus, yleistietous, merkkikoe, kirjain-numerosarjat, yleinen käsityskyky ja kuvien täydentäminen. Kaikissa säilytetyissä osatesteissä on kuitenkin osio-, esitys- ja/tai pisteytysmuutoksia.

Uudet osatestit

WAIS-IV:ään on kehitetty kolme uutta osatestiä: visuaalinen palapeli, kuviovaaka ja visuaalinen etsintä. Visuaalinen palapeli on kehitetty ei-kielellisen päättelyn ja visuaalisen havainnoinnin arvioimiseksi. Se on visuaalinen muunnos kokoamistehtävistä ja tyypiltään samanlainen kuin muut voimakkaasti ei-kielellisen päättelyn ja visuaalisen havainnoinnin tehtävät. Kuviovaaka kehitettiin VCI:n tehtäväksi määrällisen ja analogisen päättelyn arvioimiseksi. Visuaalinen etsintä on PSI:n lisäosatesti. Se on WISC-IV:ssä nimellä visuaalinen tarkkaavuus. Osatesti on kehitetty vastaavanlaisten tehtävien perusteella.Katso myös nämä