Tutkittua tietoa

Askeleittain-ohjelma Suomessa jo vuodesta 2005

Askeleittain-ohjelmaa on käytetty Suomessa jo vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2018 ohjelmaa päivitettäessä otettiin käyttöön Pienin Askelin -ohjelma, joka on tarkoitettu 3–5-vuotiaille. Esikoululaisille ja ekaluokkalaisille tarkoitettu Askeleittain-ohjelma ilmestyi vuoden 2019 lopussa.

Askeleittain-opetusohjelma on Suomessa eniten käytetty sosioemotionaalisen kehityksen menetelmä. Sen osuus käytössä olevista menetelmistä oli yli puolet (55 %). (Määttä ym., 2017) 

Kasvun tuki -tietolähde arvioi Askeleittain-opetusohjelman v. 2020

Maaliskuussa 2020 Kasvun tuki -tietolähde arvioi Askeleittain-menetelmän kohtalaisen näytön työmenetelmäksi. Arvion tekee tieteellinen neuvosto tieteellisen päätoimittajan esityksen pohjalta. Arviointityössä painotetaan objektiivisuutta ja puolueettomuutta. Tieteellisen neuvoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti lasten ja perheiden tukemiseen läheisesti liittyviä tieteenaloja. Lisätietoa Kasvun tuki -tietolähteestä saat tästä.

Opinnäytetyöt tukevat Askeleittain-ohjelman käyttöä

Askeleittain-opetusohjelmasta on tehty Suomessa useita opinnäytetöitä ja sen on todettu soveltuvan hyvin valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

Kyöstilän (2018) lisensiaattityön tulokset osoittivat 6–7-vuotiaiden starttiluokalla olevien lasten sosioemotionaalisten taitojen parantuneen tilastollisesti merkitsevästi, lasten sosiaalisen kompetenssin parantuneen ja antisosiaalisen käytöksen vähentyneen Askeleittain-ohjelmaintervention myötä (n = 33 lasta, 7 kaupunkia). 

Ahon ja Tuomaisen (2013) opinnäytetyön mukaan varhaiskasvattajat (n = 9) pitivät opetusohjelmaa hyvänä ja käyttökelpoisena ohjelmana tunneopetuksessa. He saivat ohjelmasta ideoita ja sovelsivat niitä arjen tarpeisiin.

Niemistön (2011) opinnäytetyön mukaan kaikki kyselytutkimukseen vastanneet vanhemmat (n = 39) kokivat ohjelman tukevan kasvatustaan. Vanhemmat pitävät ohjelmaa hyvänä ja hyödyllisenä.

Mäntysen (2007) pro gradu -tutkielma (n = 6 opettajaa) osoitti, että oppilaat oppivat tunnistamaan omia tunnetilojaan paremmin ja pystyivät kielellisesti ilmaisemaan ristiriitatilanteessa kokemansa tunteen. Oppilaat suhtautuivat toisiinsa myötätuntoisemmin ja pyrkivät käyttämään rauhoittumismenetelmiä ristiriitatilanteissa. Vilkkaat oppilaat ja oppilaat, joilla on keskittymisvaikeuksia, näyttivät hyötyvän ohjelman käyttämisestä, erityisesti sosiaalisissa tilanteissa. Ohjelman säännöllisen käyttämisen todettiin aktivoivan myös hiljaisia ja arkoja oppilaita. 

 

Hogrefe Psykologien Kustannus tuo maahan, valmistaa ja myy psykologeille ja lähialojen ammattilaisille testivälineitä ja kirjallisuutta. Yhtiö tarjoaa myös ammatillista täydennyskoulutusta psykologeille ja lähialojen ammattilaisille. Hogrefe Psykologien Kustannuksen omistaa Hogrefe Publishing Group. Psykologien Kustannus Oy on perustettu vuonna 1965.

Hogrefe Psykologien Kustannus Oy
Kaisaniemenkatu 10
00100 Helsinki
myynti@hogrefe.fi
p. (09) 612 6060