Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

BiP - Business-Focused Inventory of Personality

Tuote on vain psykologien käyttöön.

BiP - Business-Focused Inventory of Personality
Aiheet Persoonallisuus
Julkaisija Rüdiger Hossiep & Michael Paschen
Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung
Soveltuvuus psykologien käyttöön
Ikäryhmät Aikuiset 20-vuotiaasta eteenpäin
Suoritusaika n. 20-30 minuuttia, ei aikarajaa
Pisteytysaika 0 min
Tarkoitus Persoonallisuuden arviointi työelämän näkökulmasta
Julkaistu 2003 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, 2008 Hogrefe Ltd. UK (The Business-focused Inventory of Personality), 2019 Hogrefe Psykologien Kustannus
Normitus Suomalainen yleisaineisto (N=675), Gesamtstichprobe (N=22 188), UK Working Population (N=581)
Kuvaus:

BIP on vapaatahtinen työelämään soveltuva persoonallisuuden itsearviointimenetelmä, joka rakentuu 220 väittämästä. BIP tarkastelee vastaajan motivaatiota, työtyyliä ja sosiaalisia valmiuksia nimenomaan työelämän näkökulmasta – se ei siis ole persoonallisuuden yleiskartoitus.
BIP:n 14 asteikkoa jakautuvat neljälle alueelle:

Motivaation suuntautuminen

• Suoritushakuisuus: Motivaatio asettaa ja sitoutua korkeaan tavoitetasoon, vaatia itseltä paljon ja ponnistella tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tarkastella ja parantaa omaa suoritusta jatkuvasti.
• Vaikuttamishakuisuus: Motivaatio muuttaa ja kehittää puutteelliseksi kokemiaan asioita, muokata prosesseja ja rakenteita sekä vaikuttaa asioihin omien näkemysten mukaisesti.
• Johtamishakuisuus: Motivaatio käyttää sosiaalista vaikutusvaltaa, halu esimies- ja johtamistehtäviin, itsensä näkeminen auktoriteettina ja roolimallina.

Työskentelytapa

• Huolellisuus: Perinpohjainen, huolellinen työtapa, luotettavuus, työskentelyn tarkkuus, taipumus perfektionismiin.
• Muutosjoustavuus: Valmius kohdata uusia ja yllättäviä tilanteita ja sietää epävarmuutta, avoimuus uusille näkökulmille ja menetelmille, muutoksiin sopeutuminen.
• Toimintasuuntautuneisuus: Valmius muuntaa päätös nopeasti tavoitesuuntautuneeksi toiminnaksi, pyrkimys pysytellä valitulla toimintalinjalla harhautumatta.

Sosiaaliset valmiudet

• Sosiaalinen tilannetaju: Kyky hahmottaa vuorovaikutustilanteiden hienovaraisia vihjeitä; empaattisuus; luottamus omiin tulkintoihin toisten käyttäytymisestä ja ihmissuhteiden tilasta.
• Sosiaalinen aloitteellisuus: Valmius ja halukkuus solmia oma-aloitteisesti kontakteja tuttuihin ja tuntemattomiin ihmisiin; työhön ja yksityiselämään liittyvien ihmissuhteiden ja verkostojen aktiivinen luominen ja ylläpitäminen.
• Sopuisuus: Ystävällisyyden ja keskinäisen kunnioituksen arvostus sosiaalisissa suhteissa; ymmärrys toisen puutteita kohtaan; halu sopusointuun muiden kanssa.
• Yhteistyösuuntautuneisuus: Ryhmätyön ja yhdessä tekemisen arvostus, yhteistyötä ja yhteistä etua tukeva asenne.
• Jämäkkyys: Taipumus dominoida sosiaalisia tilanteita, sinnikkyys tavoitteiden suhteen myös vastustusta kohdattaessa, valmius puolustaa omia näkemyksiä.

Psyykkinen rakenne

• Emotionaalinen vakaus: Tunnereaktioiden tasapainoisuus ja vakaus, valmius toipua tappioista ja epäonnistumisista, kyky hallita omia tunnereaktioita.
• Työpaineiden sieto: Usko omaan jaksavuuteen ja kestävyyteen; valmius kohdata kovaa työpainetta ja kuormitusta työssä.
• Itsevarmuus: Riippumattomuus muiden arvostelusta; luottamus omaan kyvykkyyteen ja omaan suoriutumiseen.

Nettitestissä tulosraportti muodostuu automaattisesti ja sisältää testin taustan ja rakenteen selostuksen lisäksi numeeriset tiedot 14 sisältöasteikosta ja yhdestä vastaustapamuuttujasta sekä tulosten sanalliset kuvaukset.

Käyttötarkoitus:

BIP:iä voidaan käyttää esimerkiksi henkilövalinnoissa, henkilöstön kehittämisessä, valmennuksessa ja uraohjauksessa organisaation eri tasoilla, myös johto- ja esimiesportaassa. Persoonallisuuskysely kertoo millä tavalla vastaaja kuvailee itseään suhteutettuna siihen, miten muut ovat itseään kuvailleet.

Käsikirja, normit, reliabiliteetti, validiteetti:

BIP:n suomenkielinen käsikirja esittelee kyselyn teoriataustan, kehittämisprosessin, sovellusalueet ja käytön, asteikot, tietoja reliabiliteetista ja validiteetista sekä normiaineistot.
Nettitestissä käyttäjä voi suhteuttaa vastaajan tulokset moneen verrokkiaineistoon: suomalainen yleisaineisto (N=675), saksalainen Gesamtstichprobe (N=22 188) sekä brittiaineisto UK Working Population (N=581)
Suomenkielisen version sisältöasteikkojen reliabiliteetit (alfat) vaihtelevat .65 ja .87 välillä. Käsikirja esittelee BIP:n validiteettia mm. asteikkojen välisten korrelaatioiden sekä palkkaan, asemaan, työmenestykseen ja työtyytyväisyyteen liittyvien yhteyksien kautta.

Hankinta ja käyttö:

Nettitestejä varten asiakas tarvitsee maksuttoman nettitestitilin, jonne voi ostaa testauskertoja. Asiakas lähettää nettitestitilinsä kautta vastaajalle linkin tehtävään. Hogrefe Test System (HTS) esittää osiot vastaajalle, sekä pisteyttää ja normittaa vastaukset automaattisesti käyttäjän valitseman normiryhmän mukaan.

Kieliversiot: suomi, englanti, saksa. Raportti tulostuu aina samalla kielellä kuin varsinainen tehtävä on suoritettu.

Digitaalinen käsikirja avataan nettitestitilin yhteyteen. Se on erinomainen työkalu etenkin nettitestien käyttäjille ja etätyöhön, kun on tarve nopeasti tarkistaa jokin tieto ja paperista käsikirjaa ei ole saatavilla. Menetelmän opetteluun ja paperitestien käyttäjille suosittelemme kuitenkin ensisijaisesti paperisia käsikirjoja.

Digitaalinen käsikirja toimii nettitestitunnuksilla. Yhdellä lisenssimaksulla käsikirja aukeaa kaikille kyseisen tilin alla oleville käyttäjätunnuksille. Hinta ei siis ole käyttäjäkohtainen, vaan tilikohtainen.Katso myös nämä