Ostoskori on tyhjä. Ostoskori on tyhjä.

IST (Intelligence Structure Test)


Intelligence Structure Test (IST)


Intelligence Structure Test (IST) on kykytestistö, jossa kyvyt jaetaan toisistaan erillisiin kykyfaktoreihin. Testistö pohjautuu uusimpiin ihmisen kykyjen rakenteen teorioihin sekä tutkimustuloksiin (Cattell-Horn-Carroll (CHC)–malli). IST-testistöllä arvioidaan kielellistä, numeerista ja visuaalis-spatiaalista päättelykykyä.Jokaista osa-aluetta arvioidaan kolmella testillä:

Kielellisen päättelykyvyn testejä ovat Lauseentäydennys (LT), Sanasuhteet (SS) ja Samankaltaisuudet (SK)
Numeerisen päättelykyvyn testejä ovat Laskutehtävät (LA), Numerosarja (NS) ja Laskutoimitusmerkit (LM)
Visuaalis-spatiaalisen päättelykyvyn testejä ovat Kuvion Valinta (KV), Kuutiot (KU) ja Matriisit (MA)

Jokaisen eri päättelykyvyn faktorin muodostamisessa käytetään kolmea erilaista osatestiä, jotka rakentuvat erityyppisistä osioista. IST-testistössä ei siis käytetä ainoastaan yhdentyyppisiä osioita päättelykyvyn eri osa-alueita arvioitaessa.

Kaikkien yhdeksän testin suorittamisen perusteella lasketaan päättelykyvyn kokonaistulos, päättelykykyjen osa-alueiden tulokset sekä yksittäisten testien tulokset.

Suoritusaika:
Testin suoritusaika sisältäen ohjeiden esittämisen on noin 75-100 minuuttia.


1.Kielellistä päättelykykyä

arvioidaan Lauseentäydennys, Sanasuhteet ja Samankaltaisuudet testien osioiden avulla:

Lauseentäydennys (LT): Jokaisessa tehtävässä lauseesta puuttuu yksi sana. Tehtävänä on valita sana (viiden vaihtoehdon joukosta), joka oikealla tavalla täydentää lauseen.

Sanasuhteet (SS): Tutkittavan tulee tunnistaa, miten kaksi sanaa liittyy toisiinsa, soveltaa tätä sääntöä ja valita yksi sana (viiden vaihtoehdon joukosta), joka liittyy samalla tavalla yhteen tehtävässä esitetyn kolmannen sanan kanssa.

Samankaltaisuudet (SK): Tehtävänä on valita kuuden sanan joukosta kaksi sanaa, joille on olemassa yhteinen yleinen käsite.

2. Numeerista päättelykykyä

arvioidaan Laskutehtävät, Numerosarjat ja Laskutoimitusmerkit testien osioiden avulla:

Laskutehtävät (LA): Nämä tehtävät vaativat numeroiden avulla tapahtuvien laskutoimitusten tekemistä. Tehtävät on esitetty ei-kielellisesti, jotta kielen avulla tapahtuva päättely ei vaikuttaisi tulokseen.

Numerosarjat (NS): Jokaisessa osiossa esitetään numerosarja, joka on muodostettu tietyn säännön mukaisesti. Tehtävänä on lisätä sarjaan seuraava numero, jolla se jatkuu.

Laskutoimitusmerkit (LM): Tämän testin osioissa esitetään laskuyhtälö niin, että numeroiden välistä puuttuvat laskutoimitusmerkit. Tehtävänä on valita neljän peruslaskutoimitusmerkin joukosta (yhteen/ vähennys/ jako/ kerto) ne, jotka täydentävät oikealla tavalla laskuyhtälön.

3. Visuaalis-spatiaalista päättelykykyä

arvioidaan Kuvion Valinta, Kuutiot ja Matriisit testien osioiden avulla:

Kuvion Valinta (KV): Jokaisessa tehtävässä näytetään geometrista kuviota ja joitakin paloja, jotka muodostavat yhden kokonaisen kuvion. Tehtävänä on tunnistaa minkä kokonaisen kuvion palat muodostavat, kun ne yhdistetään toisiinsa.

Kuutiot (KU): Tehtävissä on esillä kuutioita, joiden sivuista ainoastaan kolme sivua kuudesta mahdollisesta on näkyvissä. Jokaisessa osiossa näytetään yksi vertailtava kuutio ja vastausvaihtoehdot, joiden joukossa on yksi sama kuin vertailtava kuutio. Tehtävänä on tunnistaa, mikä vaihtoehtoina olevista käännetyistä kuutioista vastaa vertailtavaa kuutiota.

Matriisit (MA): Jokaisessa tehtävässä esitetään sarja kuvioita, jotka ovat esillä tietyn säännön mukaan. Tehtävänä on valita vaihtoehtojen joukosta yksi sarjaa täydentävä kuvio, joka noudattaa sääntöä.

Normit


Testistön ensimmäinen versio on julkaistu jo 1954 Saksassa. Tämän jälkeen saksaksi on julkaistu 1971 päivitetty versio IST 70 ja suuret muutokset läpikäynyt IST 2000- R. Tarkemmat tiedot testistön rakenteesta ja normiaineistoista (Saksa, N=2208 ja Iso-Britannia, N=1894) löytyvät saksankielisestä (Liepmann, Beauducel, Brocke & Amthauer, 2007) tai englanninkielisestä (Beauducel, Liepmann. Horn & Brocke, 2010) käsikirjasta. Suomalainen normiaineisto on kerätty henkilöarviointitilanteissa (N = 626), mistä on myös käytettävissä koulutustason mukaan jaetut alemman korkea-asteen ja tätä alempien asteiden (n = 246) ja ylemmän korkea-asteen ja tutkijakoulutuksen käyneiden (n = 380) normit.

IST – Intelligence Structure Test